Wettelijk kader

De Ombudsdienst voor de postsector werd opgericht bij de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en werkt op grond van wettelijke, reglementaire of contractuele bepalingen.
Hierbij de belangrijkste referenties. Voor consultatie van de teksten vindt u ook de meest aangewezen links:

De Akten van de Wereldpostvereniging en de Postconventie.

http://www.upu.int/

Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst.
Richtlijn 2002/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002
tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de verdere openstelling.
Richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008
tot wijziging van Richtlijn 97/67EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap.

http://www.europa.eu/

Wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van De Post.
Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Relevante artikels 43ter, 44, 45ter en 46 en 46ter betreffende de Ombudsdienst uit de wet van 21 maart 1991: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991032130&table_name=wet 

Wet van 21 december 2006 houdende diverse bepalingen met het oog op de oprichting van de Ombudsdienst voor de postsector en tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
Wet van 1 april 2007 tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van De Post en tot wijziging van de wet van 26 december 1956 op de postdienst.
Wet van 13 december 2010 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten.
Wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten.


Koninklijk Besluit van 9 oktober 1992 betreffende de dienst “Ombudsman” in sommige autonome overheidsbedrijven.
Koninklijk Besluit van 13 december 2005 houdende goedkeuring van het vierde beheerscontract gesloten tussen De Post en de Staat.
Koninklijk Besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991 betreffende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
Koninklijk Besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1,1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
Koninklijk Besluit van 27 april 2007 houdende reglementering van de postdienst.
Koninklijk Besluit van 30 april 2007 houdende reglementering van de financiële postdiensten.
Koninklijk Besluit van 24 april 2014 houdende reglementering van de postdienst.
Koninklijk Besluit van 17 januari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst.
Koninklijk Besluit van 29 maart 2019 tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost betreffende de universele postdienstverplichtingen voor de periode 2019-2023.

 


Ministerieel Besluit van 20 april 2007 houdende reglementering van de particuliere brievenbussen.
Ministerieel Besluit van 30 april 2007 houdende reglementering van de financiële postdiensten.

De Ombudsdienst is erkend als gekwalificeerde entiteit volgens boek XVI van het Wetboek van economisch recht.

Boek XVI Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014040441&table_name=wet 

Lijst van erkende gekwalificeerde entiteiten 

https://economie.fgov.be/nl/themas/online/belmedonlinebemiddeling/
hoe-een-gekwalificeerde