Privacyverklaring

Achtergrond en gebruiksdoeleinden

De Ombudsdienst voor de postsector verwerkt persoonsgegevens in het kader van zijn wettelijke opdracht.

De Ombudsdienst gebruikt deze gegevens in het kader van de behandeling van individuele klachten. Vanuit de gegevens worden op anonieme basis statistieken getrokken die dienen als basis voor het Jaarverslag. De individuele dossiers worden na afsluiting gedurende 3 jaar gearchiveerd.

We kunnen één of meer van de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken zoals vermeld in de bijlage van de Aanbeveling 06/2017 van de CBPL:

  • persoonlijke identificatiegegevens,
  • elektronische identificatiegegevens,
  • financiële identificatiegegevens,
  • persoonlijke bijzonderheden (= leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit),
  • rijksregisternummer/identificatienummer van de sociale zekerheid.

Uw persoonsgegevens werden vergaard bij de volgende bronnen: de betrokkene (= uzelf), de betrokken onderneming en lokale besturen (voor controle van adressen).

Behalve bepaalde persoonsgegevens die vereist zijn bij wet, mag u vrij beslissen of u ons al dan niet enige persoonsgegevens bezorgt. Merk echter op dat als u beslist om ons bepaalde informatie niet te bezorgen, we de hierboven gedefinieerde doeleinden misschien niet kunnen verwezenlijken.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

De geschillen waar we zelf niet bevoegd voor zijn of die niet ontvankelijk zijn, worden overgemaakt aan de instanties die de klacht verder behandelen: de klantendienst van de betrokken onderneming, een andere ombudsdienst of geschillencommissie.

De Ombudsdienst maakt uw klacht over aan de betrokken postoperator. Indien de Ombudsdienst persoonsgegevens wenst te verwerken voor andere doeleinden dan de wettelijke opdracht, zal de dienst u indien noodzakelijk om uw toestemming vragen.

Uw rechten

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens alsook om een rechtzetting, een schrapping of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Verder hebt u het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken alsook om de gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te vragen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om die in te trekken. Dat zal evenwel geen impact hebben op onze verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Als u gelooft dat uw gegevensbeschermingsrechten werden geschaad, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vragen

Indien u vragen, bekommernissen of klachten hebt over deze verklaring of indien u uw hierboven uiteengezette rechten wenst uit te oefenen, kunt onze functionaris voor gegevensbescherming op de volgende manieren bereiken:

- via e-mail: info@bipt.be en dataprotection@bipt.be (team gegevensbescherming)
- telefonisch: +32 (0)2 226 89 50
- via post:
BIPT
Functionaris voor gegevensbescherming
Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
B-1030 Brussel

U kan de Ombudsdienst zelf bereiken via het webformulier op onze website, via het e-mailadres info@omps.be, via het nummer 02 221 02 27 of schriftelijk op het adres Koning Albert II laan 8 bus 4, 1000 Brussel.

Mason B 0Fbq5wemi8q Unsplash